Home Attualità “U carnevàle barèse”, la storia del carnevale di Bari raccontato in dialetto....

“U carnevàle barèse”, la storia del carnevale di Bari raccontato in dialetto. Al via le sfilate nei quartieri della città

carnevale barese
Dall’archivio del Centro Studi Baresi di Felice Giovine
Tempo di lettura stimato: 5 minuti

Il carnevale entra nel vivo con uno dei due appuntamenti più attesi della festa in maschera per eccellenza della cultura popolare italiana: quello del ‘giovedì grasso’, tappa centrale della settimana carnevalesca, che si conclude con il ‘martedì grasso’, caratterizzata da allegri cortei e sfilate a tema. Oggi a Bari, per le strade del Municipio IV, è in programma il corteo di carnevale organizzato dall’associazione Kailinon Peuceta. Nel weekend, poi, gli eventi da segnare con un cerchietto rosso sul calendario sono due: il carnevale a Barivecchia e quello al San Paolo.

Venerdì 1 marzo, a Barivecchia, l’appuntamento è alle 18.30 in piazza Cattedrale, dove il corteo delle maschere partirà con la partecipazione straordinaria della sosia della Regina Elisabetta d’Inghilterra scortata dalle guardie reali inglesi. Domenica 3 marzo, invece, a partire dalle ore 10 in viale Lazio, va in scena la seconda edizione del carnevale del quartiere San Paolo: sfilata di carri allegorici alti circa quattro metri, sbandieratori e animazione.

Quella riportata nelle righe che seguono, infine, è una storia che recuperata da un famoso giornalino locale edito dal Centro Studi Baresi: la storia del carnevale nostrano, scritta in rigoroso dialetto. Buona lettura.

“Ame dìtte ca u Carnevàle barèse acchemenzàve la dì de Sand’Andè che la benedezziòne
de le frùsckue de l’anemàle. E cchèdda dì a uaggnùne e vastasìidde venève dàte lecènze
de chembenà oggn’e ssòrte de sfraganìzze: e a le uaggnùne mìtte mane. Oggn’e sscùse
iève bbòne pe fà schìirze e medìlle, pe mmètte m-mènz’o scèche ciùnghe acchiàvene da
nande. La mòrrue de le vastasìidde, da iìnd’a BBare vècchie vuàve n-drasfèrte a BBàre
nève, chembenànne u macìdde maceddàte.


Avastàve nu grite: “A la mamme u lùdeme” ca le uaggnùne acchemenzàvene a ffùsce.
Le fèmmene acchiedèvene le porte percè acchemenzàve “u u-ore e u-argìinde”.
Le uaggnùne a ttotta carrère passàvene da nanze a le porte e cchèdde c’acchiàvene da
nande iève na rruìne. Come a nu male ruffe de vìinde, ce stogghe a ddisce, come a nu
siòne, le gagge de le gaddìne vuàvene a ll’àrie a ll’àrie.


Tràvene le mìggnue a le galettùne, e ll’acque de la cressì de la vecuàte se scettàve
facènne mbessìgghie.
Tràvene le rèzze da nande a le vetrìne, sbattèvene le porte de le settàne, annareuàvene
le sdanghe a le traiènnere oppùre se mettèvene a ffà “dìngle e ddàngle” fin’acquànne
le fèmmene assèvene che le scope o nge ammenàvene nu chianìidde apprìisse.
Dèvene nu sbutte che nu fenecchiètte a le buàtte de vasenecòle appennùte a na cèndre
m-bbacce a la porte, oppùre a le melùne de vìirne, a le pemedùre appìise e o mazze de
la rìghene.


Ce stèvene alde uaggnùne a scecuà o petrùudde, allòre gredàvene:
“A la bbiènze” e se scettàvene sop’o monde de le terrìse e cchèdde c’auuandàvene
auuandàvene servève pe sscì a pegghià ad affìtte le rrobbe de le masckaràte, oppùre
facèvene a cheppòne da le fèmmene ca le dève a semàne.


Ci se vestève a ttùrchie, ci a uerrìire, ci a mmòneche. Se ne scèvene m-mènz’o corse
candànne:
“Da ddò l’am’a livà Via Nabbue e uàààà”, ce ièvene de BBàre vèccchie.
Ce pò ièvene de BBare néve, de Cettìgne, o de iàlde vanne, candàvene:
“Da ddò l’am’a lìvà sandè Pìite e uàààà”.
Ce acchiàvene da nanze le uaggnùne de n’alde quartìire, allòre scèvene fescènne nnand’o
Castìidde e ddà facèvene a mazzàte de pète.


Ce non acchiàvene nessciùne aggemìinde da nande scèvene m-mènz’o Corse. La cove de le masckaràte iève nnanze a la Chemmùne pròbbie faccembrònde a la Prefettùre e ddà le seggnùre facèvene uascèzze, ammenànne m-mènze a la fodde, le terrìse d’argìinde, chembìtte rizze o cu resoglie e cannelìne che la cannèdde.
L’alde, le carecchiàle ammenàvene chembìtte de canìgghie ca se l’avèven’a mangià lore.

Puh ! Ce ièvene fetìinde! Avìiv’a vedè ce seccedève! U sfraganìzze! 
Cèrte ammenàvene pure le besckùdde, canìgghie, farine e ppolva
bbiànghe. La pobble abbrè! Le cabbre de le crestiàne parèvene com’o mare,
se petève ammenà u laganàre. Pò, tòtte na volde, come vuàvene le terrìse o le chembìtte, la fodde parève u mare ca se mevève nnande e ddrète. Povre a ccì s’acchiàve m-mènze a ccudde parabbìsse; ci stève gràvete fegghiàve apprìme.
Pò, se facève u llarghe. Passàvene carre e traiènnere carghe de crestiàne vestùte a ffèste e de masckaràte che catàrre e mandellìne, regonètte, lazzarìne e castaggnòle.
Ci candàve e ccì ballàve, ci strafecuàve a ssètte beccùne come a ttande scherrùte, ci facève mosse pe ffa rite, ci vestùte a ffèmmene mevève u tafanàre e chedeuàve
nu sorte de petràle fìnde.


N’aldùne cu u-arnàle m-mane e cu scùbbue du prìse facève finde de dà la benedizziòne.
Le galessìire ca tenèvene le cavàdde spandùse s’u tremàvene percè le pòvere frùsckue se velèvene mètte de carrère e nguacch’e vvolde s’attaccàvene de mane.
Pe cchèsse le vastàse drète a la chelàzze de le carrìsce che la martellìne m-mane facèvene modesànghe. Ci camenàve a ll’a ppète, camenàve sop’a tapète de coriàndole
iàlde almène trè o quàtte cendrìmete. O scarpenìsce de le crestiàne, s’alzàve nu sacche de polve, com’a cchèdde de la via nove.


E la mòrrue de le vastasìidde scève drète a le crestiàne vestùte a masckaràte candànne “Uì, Uè la masckaràte! Uì Uè! La masckaràte!” , e cce m-mènze s’acchiàve nu rùsse malepìne, allòre iève “U rùù, ih! U rùù, ih! U rùù, ih, ih!!”.
A le spùnde de le stratùne stèvene chìdde che le sacche chìine de coriàndele e alde spègge de chiacchiarèdde de carnevàle.  “Coriàndele”, “Stèlle filànde”, chìsse ièvene le grite. Le venneròle de tanne ca scèvene pe nemenàte ièvene: Gugù – Tiritòmbe – Spogghiamadònne – Recegghiòne – La vascia  Chitàne e ttand’alde bellìzze de chidde tìimbe. P’u fatte du mestìire se scèvene m-bbacce o nase iùne cu u-alde.


Mamma mè, me dìsce c’a Carnevàle se candàve acchesì: “Carnevàle iè nu pemedòre,/ La megghière na mbroggliòne,/ Nge piacève la cècia cotte,/ Carnevàle se ne morì./
Vìva Vìve Carnevàle./ Carnevàl e non dè n’andàre,/ Te siam fatte um bbèlle cappèlle,/ Oggn’e ppunde un fricatèllo,/ Viva Vive Carnevàle”.
La lùdema dì de Carnevàle iìnd’a BBare vècchie se facève la precuatùre de Rocche ca iève nu pepàzze stennùte sop’a na bbase o na scale che na bastenàche m-mane.
Drète scèvene tande scapecerràte e na maniàte de masckaràte vestùte, le fèmmene a mmàsque, e le màsque a ffèmmene. Iùne de chisse facève fìnde de ièsse la megghière du muèrte e chiangève a llarme de ciùcce, meggneuesciànnese totte.


Oggn’e ttande la masciàre, ca tenève la paròla mangànde, percè acquànne cambàve u marìte nge facì la mangànze, lecquàve, danne cèrte strèppete:“Ah! Rocche, Rocche, e mmò, ce l’av’a chiandà la bastenàche?”. E ll’alde, facènne fìnde ca respennève u pepàzze, decèvene: “O la chiànda tu – O la chiàndo io – O in gasa tua – O in gasa
mio”. Pò a la segherdùre, èttilà, u pepàzze pegghiàve fuèche e ttutte le trène, le tricche e ttracche, le fùrie ca tenève n-guèrpe cusse malcarògne, acchemenzàvene a sparà.

M-Mènz’a ccusse fìirre e ffuèche te sendìive arrevà cèrte palàte de morte a la segherdùre. E cchidde che le cappìidde tèste, abbuène abbuène, se sendèvene
d’arrevà cèrte calàte sopra le rollìitte ca nge arrevàvene iìnd’a le rècchie. E la sciògue scève nnanze angòre. Pèrò a menzannòtte, come a la chièsie senàvene le scheggnetòrie,
u Carnevàle fernève e acchemenzàve la Quarèseme. La Quarèseme Da tanne non ze petève nè scecuà e mmanghe rìte. Non ze petève camarà, come àgghie ditte e avìiv’a
mangià sènza carne, sènza dolge e sènz’alde cannaremìinde.
Stèvene chidde fèmmene ca pegghiàvene la grattaròle, le checchiàre, le fercìne e le scèvene a mmètte sott’a la cènere pe sagrefecàsse a mangià.


E allòre ce se petève mangià? Quarèseme se petève mangià u calzòne che la cepòdde e ssope nge petìve azzeppà ngocch’e becchierùzze p’u sciacquètte ca non avastàve manghe a nu dènde. U-alde mangià iève: vremecìidde fremmagge e ppèpe, vremecìidde cu u-àgghie sfrìtte, maccarùne che la salze de pemedòre, pane cuètte e rruche, maccarùne che le cime de rape e alìsce du sprone, cequère salvàgge assedùte iìnd’o bbròte, fave e cequère e u uàlde rèste angòre.”

 

(Tratto da U Corrìire de BBàre, Febbraio 2010)

Riceverai una mail per la validazione dell'iscrizione. Leggi la nostra guida alla privacy

Lascia un commento

Inserisci un commento!
Inserisci il tuo nome qui